Про кафедру

Історія кафедри

Кафедра моделювання та програмного забезпечення була організована в 1979 році шляхом виділення її з складу кафедри електротехніки і електричних машин і називалась тоді кафедрою обчислювальної техніки. Очолив новостворену кафедру д.т.н., професор Еммонуїл Григорович Файнштейн. Основною метою створення нової кафедри було прагнення об’єднати зусилля науковців, що займались проблемами впровадження обчислювальної техніки в різні промислові галузі та розробкою програмного забезпечення для промислових та наукових потреб. 

У 1990-му році керівництво кафедрою взяв на себе професор Аркадій Самуілович Давидкович. Для студентів разноманітних інженерних спеціальностей були розроблені курси «Обчислювальна техніка і програмування», «Обчислювальна техніка, програмування та математичне моделювання», «Чисельні методи і програмування для ЕОМ», «Мікропроцесорні засоби і системи», та інші.

У 1995 році кафедру очолив д.т.н., професор Валентин Миколайович Коробко. Накопичений науковий та викладацький досвід співробітників кафедри надає можливість розпочати підготовку студентів за спеціальністю «Програмне забезпечення автоматизованих систем». У 2001 році кафедра стає частиною факультету інформаційних технологій, створеного в Криворізькому технічному університеті (нині – Криворізький національний університет).

З 2008 року кафедру очолював к.т.н., доцент Григорій Вікторович Константінов. Під час його керівництва особлива увага була приділена підвищенню професійного рівеня співробітників кафедри, широкому залученню їх до розробки програмних систем. Співробітники кафедри також активно залучаються до автоматизації організації навчального процесу, створення систем управління навчанням та розробки інших програм навчального призначення.

З 2010 року кафедру очолює доктор технічних наук, професор, Заслужений діяч науки та техніки України, лауреат Державної премії науки та техніки України, академік Академії гірничих наук України, Альберт Арамаїсович Азарян. Проводиться модернізація освітніх програм підготовки бакалаврів, спеціалістів та магістрів, запроваджуються нові навчальні дисципліни, розширюється тематика кваліфікаційних робіт. Приділяється увага участі викладачів та студентів в міжнародних проєктах, конкурсах та разноманітних наукових заходах.

З 2018 року кафедру очолює кандидат педагогічних наук, доцент Андрій Миколайович Стрюк, професійний доробок якого тісно пов’язаний з проєктуванням та розробкою програмних систем навчального призначення, тренажерів, віртуальних лабораторій та систем управління навчанням. А наукова діяльність безпосередньо пов’язана з теоретико-методичними засадами підготовки майбутніх інженерів-програмістів, широкого використання інформаційно-комунікаційних технологій в їх професійній підготовці.

 

Сучасність

На сьогодні кафедрою моделювання та програмного забезпечення здійснюється підготовка бакалаврів та магістрів за спеціальністю 121 – Інженерія програмного забезпечення. У тісній співпраці зі стейкхолдерами проводиться постійна робота з удосконалення освітніх програм та навчальних планів за цією спеціальністю, з метою підготовки конкурентноспроможних фахівців, компетентності яких відповідають сучасним вимогам работодавців. У тісній співпраці зі студентським активом та ІТ-спільнотою організовувалась конференція Stud Idea Hub, присвячена питанням удосконалення професійної підготовки майбутніх інженерів-програмістів.

З 2018 року кафедра є організатором та активним учасником семінару для молодих науковців Computer Science & Software Engineering (CS&SE@SW), який за останні роки став міжнародним. Високий рівень наукових доповідей, представлених на семінарі, підтверджується, зокрема, індексацією їх наукометричною базою Scopus.

Для популяризації програмування та інформатики, висвітлення найбільш цікавих здобутків в цих галузях та огляду загальних фундаментальных основ інженерії програмного забезпечення співробітниками кафедри і, зокрема, Андрієм Стрюком було створено YouTube-канал AltEnterNative. Сьогодні відео-матеріали цього каналу активно використовуються у викладанні дисципліни “Основи інженерії програмного забезпечення” та профорієнтаційній роботі кафедри.

 

Перспективи розвитку

Розвиток кафедри моделювання та програмного забезпечення відбувається з урахуванням особливостей сучасного розвитку інженерії програмного забезпечення як спеціальності, за якою кафедра є випусковою. Попит на висококваліфікованих інженерів-програмістів невпинно зростає, що зумовлює популярність цієї спеціальності серед абітурієнтів, але в той же час формує високий рівень очікувань від рівня професійно-практичної підготовки. В той же час, ця молода галузь інженерії характеризується стрімким розвитком, високою динамікою технологічних змін та недостатньою сформованістю фундаментальних засад. Це створює ряд найважливіших вимог до викладачів, що здійснюють професійно-практичну підготовку майбутніх інженерів-програмістів:

 • невпинна науково-дослідна та методична робота з визначення фундаментальних основ інженерії програмного забезпечення і формування на їх основі змісту освітніх програм;
 • постійний моніторинг сучасних тенденцій розвитку інженерії програмного забезпечення та модернізація змістового наповнення дисциплін з урахуванням цих тенденцій;
 • науково-дослідна робота з прогнозування ймовірних перспектив розвитку інженерії програмного забезпечення з метою визначення тих професійних компетентностей, що будуть затребувані через 5, 10 або більше років.

Реалізація цих вимог потребує як від викладачів, так і від студентів високого рівня навчальної та професійної мобільності, здатності до постійного навчання, самостійної побудови системи міждисциплінарних знань, необхідних для успішної професійної діяльності в різних галузях застосування інженерії програмного забезпечення.

Саме концепції мобільності та сталого розвитку інженерії програмного забезпечення стали основою програми розвитку кафедри моделювання та програмного забезпечення, в якій особлива увага приділена:

 • поглибленню науково-дослідної роботи викладачів кафедри;
 • підвищенню рівня професійної підготовки викладачів;
 • удосконаленню навчального процесу;
 • інтенсифікації профорієнтаційної роботи та розвитку іміджу кафедри і нашого університету.

Для кожного з цих напрямів визначені найбільш суттєві кроки, необхідні для їх реалізації.

Науково-дослідна діяльність кафедри:

 • ініціація нових науково-дослідних тем за профілем кафедри, спрямованих на розв’язання актуальних наукових та практичних завдань; розвиток співпраці з науково-дослідними інститутами та промисловими підприємствами регіону;
 • сприяння поширенню наукових здобутків викладачів кафедри та студентів спеціальності Інженерія програмного забезпечення у вітчизняних фахових наукових періодичних виданнях та у зарубіжних наукових виданнях, зокрема тих, що індексуються наукометричними базами даних Scopus та Web of Science;
 • продовження традиції проведення щорічного семінару молодих науковців Computer Science & Software Engineering з публікацією матеріалів у зарубіжних наукових періодичних виданнях;
 • організація семінарів з перспективних напрямів розвитку інженерії програмного забезпечення, зокрема з машинного навчання та квантових інформаційних технологій;
 • залучення кафедри МПЗ та інших кафедр факультету інформаційних технологій до співпраці з організації провідних наукових та науково-практичних конференцій міжнародного рівня;
 • забезпечення широкого представлення наукових та практичних здобутків викладачів і студентів кафедри на конференціях та семінарах регіонального і міжнародного рівня;
 • розвиток міжнародної наукової співпраці, залучення викладачів та студентів кафедри до міжнародних наукових досліджень.

Підвищення кваліфікації співробітників кафедри:

 • сприяння регулярному підвищенню кваліфікації викладачів в організаціях, що займаються розробкою програмного забезпечення, та провідних університетах, що готують фахівців за спеціальністю Інженерія програмного забезпечення;
 • ретельне вивчення зарубіжного досвіду навчання майбутніх інженерів-програмістів, сприяння участі викладачів кафедри в програмах зарубіжного стажування;
 • приділення уваги сертифікації викладачів за провідними навчальними програмами в галузі інженерії програмного забезпечення;
 • сприяння захисту викладачами кафедри дисертацій на здобування ступеня доктора наук та доктора філософії;
 • формування кадрового резерву, залучення до роботи на кафедрі аспірантів, випускників кафедри, що працюють за спеціальністю, провідних фахівців з розробки програмного забезпечення.

Удосконалення навчального процесу:

 • активна робота з удосконалення навчальних планів та змістового наповнення дисциплін, імплементація зарубіжного досвіду з підготовки інженерів-програмістів;
 • залучення студентів та стейкхолдерів до формування освітньої програми Інженерія програмного забезпечення, оцінювання та вдосконалення освітніх компонентів;
 • приділення уваги найбільш актуальним на сьогодні питанням інженерії програмного забезпечення, зокрема машинному навчанню, розвитку інтернету речей, мобільних технологій;
 • орієнтація на підготовку фахівців майбутнього, ознайомлення студентів з напрямами розвитку інформаційних технологій, що на сьогодні ще є експериментальними, зокрема біокомп’ютінгом та квантовими обчисленнями;
 • залучення до навчального процесу провідних фахівців з розробки програмного забезпечення, організація тренінгів, семінарів, факультативних курсів;
 • забезпечення проходження студентами виробничої практики в компаніях, що займаються розробкою програмного забезпечення; сприяння працевлаштуванню студентів до провідних ІТ-компаній;
 • гармонізація змістового наповнення дисциплін професійної підготовки з програмами сертифікації від провідних міжнародних компаній, сприяння отриманню студентами відповідних сертифікатів;
 • залучення студентів до програм міжнародного стажування, програм академічної мобільності, таких як Erasmus+ та ін., програм обміну студентами та програм з отримання подвійних дипломів;
 • розвиток дуальної освіти на кафедрі, заключення договорів про співпрацю з провідними компаніями, що займаються розробкою програмного забезпечення;
 • створення та публікація підручників і навчально-методичних посібників з дисциплін, що викладаються на кафедрі;
 • широке застосування сучасних засобів ІКТ у навчанні, впровадження технологій комбінованого (змішаного) навчання – педагогічно виваженого поєднання традиційних та інноваційних засобів навчання – в освітній процес;
 • розвиток роботи студентських гуртків, спрямованих на більш глибоке вивчення окремих питань інженерії програмного забезпечення: проблем алгоритмізації, мобільних технологій, інтелектуальних систем тощо;
 • створення творчих студентських студій з розробки програмного забезпечення, зокрема комп’ютерних ігор, програмного забезпечення навчального призначення, елементів корпоративних інформаційних систем тощо; поширення практики розробки студіями програмного забезпечення як за ініціативними проектами, так і на замовлення від підприємств та інших організацій;
 • широке залучення студентів до участі у всеукраїнських та міжнародних олімпіадах з програмування, конкурсах з розробки програмного забезпечення та конкурсах наукових робіт;
 • у зв’язку з широким і різнобічним розвитком сучасної інженерії програмного забезпечення, актуальною і доцільною є розробка та акредитація освітніх програм з інженерії програмного забезпечення за різними спеціалізаціями; зокрема з Інтернет-технологій, комп’ютерної графіки тощо. Створення та імплементація декількох освітніх програм надасть можливість збільшити привабливість спеціальності для абітурієнтів та акцентувати професійну підготовку на найбільш затребуваних напрямах використання інженерії програмної забезпечення.

Профорієнтація:

 • поширення практики проведення майстер-класів з програмування, зокрема, розробки мобільних програм, серед школярів Кривого Рогу;
 • участь в загальноміських заходах з метою популяризації програмування, спеціальності Інженерія програмного забезпечення та Криворізького національного університету;
 • активна участь в профорієнтаційних заходах університету та факультету; продовження практики організації профорієнтаційних ігор альтернативної реальності (FITQuest);
 • широке залучення школярів до участі у I етапі Всеукраїнської командної олімпіади з програмування, проведення якого у м. Кривий Ріг координує кафедра МПЗ;
 • розвиток інформаційних ресурсів, таких як сайт кафедри, сторінка Facebook, канал YouTube з орієнтацією на абітурієнтів; створення інформаційного контенту з популяризацією дисциплін, навчальних програм, інженерії програмного забезпечення в цілому.

Формування та розвиток іміджу кафедри та університету

Реалізація перерахованих вище заходів матиме синергетичний ефект з формування та розвитку іміджу кафедри МПЗ і Криворізького національного університету на міському, всеукраїнському та міжнародному рівні серед інших ЗВО, абітурієнтів та стейкхолдерів.